Verkiezingsprogramma PVV Limburg 2015 - 2019

PVV VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015 - 2019


1. LANDELIJKE LIJN

De Limburgse PVV fractie onderschrijft volledig het landelijke partijprogramma. Dat betekent dat we de landelijke programmapunten ook in de provincie nooit uit het oog zullen verliezen, zelfs wanneer niet alle onderwerpen onder de directe verantwoordelijkheid van de provincie vallen.

De meeste partijen hebben de realiteit al lang verloren en doen voorkomen alsof er in Limburg geen problemen zijn met betrekking tot criminaliteit, veiligheid, opvang van asielzoekers en islamisatie. De PVV wil zich ook in Limburg hard maken om deze problematiek keihard aan te pakken.

Islamisatie
De islam is geen godsdienst, maar een totalitaire ideologie.
De opmars van de islamisatie van Nederland stopt niet bij onze provinciegrenzen. In Limburg zijn er meer dan 24 islamitische moskeeën en gebedshuizen. In Geleen zijn er bouwplannen voor een van de grootste moskeeën (inclusief islamitische faciliteiten) van West-Europa. Ook in Limburg is er een oververtegenwoordiging van niet-westerse allochtonen op het gebied van criminaliteit, homohaat, overlast, schooluitval en uitkeringsafhankelijkheid.
Steeds meer moslimjongeren in Limburg radicaliseren en reizen af naar het IS-kalifaat om de jihad te strijden. Dankzij het kabinet mogen ze het land niet uit en lopen als tikkende tijdbommen door de Limburgse straten.
We willen dan ook dat geradicaliseerde moslims en jihadgangers moeten worden opgepakt, het paspoort afgenomen en het land worden uitgezet.

- Geen moskeeën en sluiting van islamitische scholen
- Geen boerka's en hoofddoekjes voor alle provinciale ambtenaren, Statenleden en Gedeputeerden
- Geen dubbele nationaliteit van Statenleden en Gedeputeerden
- Geen halal-voedsel in het provinciehuis of bij ontvangsten
- Geradicaliseerde moslims oppakken, paspoort afnemen en uitzetten
- Afgereisde jihadgangers mogen nooit meer terugkomen

Asielzoekers
De asielzoekerscentra schieten ook in Limburg als paddenstoelen uit de grond. De vluchtelingenstroom met kansarme gelukszoekers houdt aan. Er zijn al tientallen opvanglocaties bijgekomen. Zo worden er alleen al in de voormalige gevangenis in Maastricht 600 vluchtelingen opgevangen. Tendens stijgend. De PVV maakt zich grote zorgen over de reeds aanwezige of nog te openen asielzoekerscentra in Limburg en de eventuele doorstroom naar permanente huisvesting. Hierdoor komt de behoefte aan sociale huisvesting voor Limburgers in het gedrang.
Nog te zwijgen over alle andere problematiek wat het verder met zich meebrengt.
We willen dan ook dat er een einde komt aan de opvang van asielzoekers in onze provincie. We onderschrijven de landelijke lijn dat opvang in de regio van herkomst moet plaatsvinden.

- Geen asielzoekerscentra meer erbij
- Opvang in eigen regio / land van herkomst
- Illegale uitgeprocedeerde asielzoekers moeten het land uit

2. OPENHEID, TRANSPARANTIE & BESTUUR

Decennialang waren de luiken in het gouvernement potdicht. De gevestigde partijen hebben veel plannen bekonkeld en bekokstoofd in de achterkamers. De PVV heeft sinds haar aantreden in het gouvernement gepleit voor openheid en transparantie. Heel veel Limburgers weten niet eens wat de Provincie precies doet en waar ze al die honderden miljoenen Euro's per jaar aan uitgeeft.

Zo is er dankzij de PVV een openbaar subsidieregister gekomen en worden voortaan bij alle projecten en instellingen die de Provincie betaalt en subsidieert informatieborden geplaatst waar duidelijk staat omschreven hoeveel gemeenschapsgeld het heeft gekost.

We willen dat de Provincie zich nog duidelijker gaat verantwoorden naar de burgers. De PVV wil ook een kleinere organisatie die effectief en kostenbewust werkt vóór de burgers. Dit betekent minder ambtenaren en minder Gedeputeerden.

- Kleinere overheid: dus nog minder ambtenaren en gedeputeerden
- Weg met de regentenmentaliteit. De Provincie is er voor de burgers en niet omgekeerd
- Geen overbodige dienstreizen, excursies, onnodige cursussen voor ambtenaren en bestuurders
- Openbaar declaratieregister voor bestuurders en ambtenaren
- Heldere verantwoording van totale uitgaven en kosten Provincie
- Betere communicatie met de burgers. Bij vergunningen etc. goede begeleiding en stoppen met het sturen van "het kastje naar de muur"
- Vereenvoudiging en vermindering van provinciale regelgeving. Stop met onnodige regels en "burgers en bedrijven pesten"
- Geen dure externe inhuur bij de provincie; eigen personeel omscholen
- Meer burgerparticipatie: invoeren van burgercommissieleden die actief kunnen deelnemen aan het provinciale debat in de Statencommissies
- Geen dienstauto met chauffeur voor ambtenaren en bestuurders: de hardwerkende Limburgers rijden ook dagelijks zelf naar het werk (woon-werkverkeer).
- Fusies van Limburgse gemeenten alleen met instemming van de burgers via een referendum

3. Financiën & Subsidies

Begroting
De PVV heeft altijd gepleit voor een sluitende begroting. Sinds jaar en dag geeft het provinciebestuur meer geld uit dan er binnenkomt. Het begrotingstekort wordt telkens weer aangevuld met geld uit de algemene reserves; de spaarpot van Limburg. De coalitie heeft het de afgelopen periode erg bont gemaakt. Maar liefst 33 % van de begroting wordt gedekt met onze spaarcenten. Dit is voor de PVV niet acceptabel. Als deze lijn wordt doorgezet is de spaarpot leeg en Limburg failliet in 2018!

De basis van het financieel-economisch beleid moet gestoeld zijn op een verantwoord en generatiebewust beleid. Het doel moet zijn om de Essent-gelden netjes achter te laten voor onze kinderen en kleinkinderen. Nu is het huidige economische beleid op termijn onhoudbaar. Daarom zijn drie zaken van belang:
- Een financieringsoverschot bewerkstelligen
- De garantiestellingen afbouwen
- Uitgaven beperken

We willen daarom een sluitende begroting. De uitgaven van de Provincie moeten worden aangepast aan de inkomsten.

- Een sluitende begroting
- Handen af van onze spaarcenten. Er moet verstandig worden omgegaan met de bestaande Essentgelden.
- Onderzoek naar het potverteren van de huidige coalitie; de reserves van de Provincie zijn de afgelopen jaren met € 400 miljoen gedaald!
- Provinciale leningen alleen als het revolverend is (dus weer terugkomt)

Subsidies
De Partij voor de Vrijheid heeft, zoals bekend, een broertje dood aan subsidiëring van talloze elitaire kunst- en cultuurprojecten. Ook strooit de Provincie graag met geld naar de bewezen klimaatonzin. Miljoenen worden gepompt in projecten die absoluut onrendabel zijn. Vanaf het moment dat de PVV in het Limburgs Parlement vertegenwoordigd was, hebben we ons daartegen verzet.
Helaas worden er door de provinciale subsidiefundamentalisten nog steeds miljoenen Euro's uitgegeven.

- Stop op subsidie-slurpende klimaatprojecten
- Stop op onzinnige kunst- en cultuursubsidies; echte kunst verkoopt zichzelf
- Stop op subsidies aan multiculturele instellingen
- Geen enkele subsidie over de provinciegrenzen. Limburg betaalt niets voor anderen!
- Stoppen met het tot in den treuren verlengen van subsidieregelingen

Opcenten
Een inkomstenbron van de provincie zijn de opcenten van de motorrijtuigenbelasting. De Provincie haalt zo honderden miljoenen Euro's op die veelal gebruikt worden om allerhande zaken te bekostigen. De PVV wil dat dit geld uitsluitend wordt gebruikt waarvoor het bedoelt is: aanleg en onderhoud van de provinciale wegen.
Door dit geld alleen hiervoor te besteden kunnen deze opcenten ook flink omlaag. We willen de opcenten substantieel verlagen. Zo hebben de Limburgers meer geld te besteden.

- Substantiële verlaging van de opcenten
- Inkomsten van de opcenten uitsluitend gebruiken voor onderhoud en aanleg van provinciale wegen

4. Veiligheid & Leefbaarheid

We wonen in een ontzettend mooie provincie! Limburg is een prachtige plek om te wonen, werken en leven. Helaas lopen er vele criminelen rond die dit verpesten. Oost-Europese roversbendes, straatdealers, hangjongeren, geradicaliseerde moslimjongeren en ander tuig zorgen ervoor dat de straten en wijken in Limburg onveilig zijn. Zonder veiligheid bestaat er geen leefbaarheid.
Wat hebben de Limburgers aan prachtig opgeknapte wijken als ze er niet veilig kunnen wonen? De PVV waarschuwt hier al jaren voor in het gouvernement, maar alle partijen steken de kop in het zand (löss) en vinden dat de Provincie hier geen taak heeft.

Ondertussen staan maar liefst zeven Limburgse gemeenten in de top 30 van meest criminele steden in Nederland. Maastricht prijkt zelfs helemaal bovenaan als crimineelste stad van ons land. De PVV is van mening dat het provinciebestuur wel degelijk een rol kan hebben om de veiligheid te vergroten en de criminaliteit keihard aan te pakken. Elke gelegenheid en kans moet worden aangegrepen zodat de Limburgers weer veilig over straat kunnen.

Wij willen het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) faciliteren om de bestuurlijke samenwerking tussen Provincie, gemeenten en politie te optimaliseren. We willen daarbij intensief veiligheidsfunctionarissen inzetten om continu het jihadisme en criminaliteit in Limburg te monitoren. Aan de hand van deze resultaten moet concreet veiligheidsbeleid geïnitieerd worden.

- Iedereen moet veilig over straat kunnen! Dag en nacht!

- Zero tolerance: de provincie gaat zich actief inzetten om gemeenten te faciliteren bij het handhaven van de veiligheid en het aanpakken van de criminaliteit.
- Er komt een gedeputeerde die zich uitsluitend bezighoudt met Veiligheid en Leefbaarheid
- Bundeling van krachten op het gebied van toezicht en handhaving bij het regionaal veiligheidsbeleid.
- Ontmoedigingsbeleid coffeeshops: De provincie gaat gemeenten aanmoedigen om coffeeshops te sluiten
- Keiharde aanpak van straatdealers, vooral in de buurt van scholen en sportverenigingen
- Betere samenwerking met Belgische en Duitse autoriteiten bij de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit
- Monitoren van jihadisme in Limburg

LAS
Lokaal Alarm Systeem (LAS) is eigenlijk buurtpreventie in appvorm. Buurtbewoners kunnen, nadat ze een account hebben aangemaakt, lid worden van een groep, bijvoorbeeld hun eigen buurt. In geval van een ongeval, inbraak, brand of een andere onveilige situatie kunnen zij direct alarm slaan via de app. Buren kunnen op hun beurt vervolgens hulp aanbieden.

- LAS-buurtpreventie invoeren en uitrollen door de hele provincie
- Duidelijke communicatie en media-aandacht genereren hierover in de Limburgse media (krant, radio en tv)

5. Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, natuur, landbouw en milieu

Om prettig te wonen in Limburg moet er een balans worden gevonden tussen wonen, infrastructuur, natuur, recreatie en landbouw.
Voor de PVV staat de Limburgse economie boven het belang van natuur- en milieuorganisaties.

Limburg heeft prachtige natuur- en recreatiegebieden. Deze moeten in stand worden gehouden. Er moet wel een einde komen aan verdere uitbreiding van deze gebieden.
Geldverslindende natuur(herstel)projecten en absurde Europese regelgeving leiden er toe dat veel boeren en ondernemers van hun land worden gejaagd en werkloos worden.
Subsidiering van militante natuur-en milieuclubs moet direct gestopt worden. Deze clubs procederen met overheidsgeld tegen de provincie. De PVV vindt dit bizar!

- Economie boven de belangen van militante natuur en milieuorganisaties
- Geen enkele windmolen in Limburg
- Geen duurzaamheids- en klimaatsubsidies! Zonnepanelen e.d. moet men uit eigen middelen aanschaffen
- Stimuleren van het private initiatief in de toeristische en recreatieve sector door het versnellen van vergunningsprocedures.
- Geen megastallen.
- Geen gesubsidieerde oplaadpunten voor elektrische auto's
- Revitalisering van bestaande wijken inclusief krimpgebieden
- Via procedures en vergunningen mogelijk maken van complete woon-zorgcomplexen voor ouderen
- Graetheide: niets mee doen. Groener als nu wordt het niet
- Aandacht voor Nature Wonder World (Brunssum), maar niet in de vorm van subsidies.
- Het aantal woningzoekende vluchtelingen is de afgelopen twee jaar bijna verviervoudigd. Deze gelukzoekers hebben voorrang bij huisvesting. En dat terwijl de wachtlijsten voor woningzoekenden alleen maar toenemen. Daarom moet deze massale volksverhuizing een halt worden toegeroepen:
MEER betaalbare woningen voor de hardwerkende Limburgers,
MINDER opvang voor kansloze asielzoekers.

6. Verkeer en vervoer

Verkeer
Limburg moet goed bereikbaar zijn en blijven! Dit is nodig om goede werkgelegenheid mogelijk te maken. De aanleg van meer en bredere wegen heeft dan ook absolute prioriteit. De vergunningsprocedures voor infrastructurele projecten moeten dan ook worden vereenvoudigd en versneld. De PVV wil extra geld inzetten voor de aanleg en het onderhouden van de provinciale wegen.

- Inventariseren van de knelpunten van provinciale wegen voor betere doorstroom / meer veiligheid en daar waar noodzakelijk aanpassen
- Betere verlichting van provinciale wegen voor het vergroten van de verkeers- en sociale veiligheid
- De A2 moet volledig 3-baans worden van Maastricht tot Eindhoven
- Verbreding van de A67 tussen Eindhoven en Venlo
- Spitsstroken permanent openstellen voor het verkeer
- Lobby naar Den Haag voor het verhogen van de maximumsnelheid daar waar mogelijk (100 km p/u op provinciale wegen en 140 km p/u op snelwegen)
- Minder verkeershinderende maatregelen waar de automobilisten zich dagelijks aan ergeren. Dus minder versmallingen en drempels

Spoor
Onze provincie moet goed bereikbaar zijn via het spoor. Er moet wel een einde komen aan de ontwikkeling van onrendabele lijnen zoals tussen Weert en Hamont alsmede de tramlijn tussen Hasselt en Maastricht. Het staat nu al vast dat hier een jaarlijks exploitatietekort is van vele honderdduizenden Euro's. De PVV wil dan ook dat deze plannen worden beëindigd.

- Snelle verdubbeling en elektrificatie van de Maaslijn tussen Roermond en Nijmegen
- Stoppen met prestigeprojecten zoals de tramlijn Hasselt – Maastricht die nooit rendabel zal worden
- Rehabiliteren Avantislijn (Heerlen – Aken)
- Aansluiting VDL Nedcar op spoorlijn richting Antwerpen

Openbaar Vervoer
Er moet meer aandacht komen aan de veiligheid van het openbaar vervoer. Nog steeds gebeuren er gewelddadige incidenten op stations en in bussen.
De PVV pleit voor een goede bereikbaarheid van de kleine kernen.

- Gratis openbaar vervoer voor 65-plussers en minder-validen
- Goede bereikbaarheid door heel Limburg, ook in de avonduren
- Meer camerabewaking op stations
- Keiharde en snelle aanpak van geweldsmisdrijven in het openbaar vervoer
- De prijzen van het Openbaar Vervoer zijn de pan uit gerezen: geen verdere verhogingen!

7. Economie, Onderwijs en werkgelegenheid

Werkgelegenheid
Om het hoofd te bieden aan de verdere vergrijzing moet Limburg zich actief inzetten om aantrekkelijk te blijven voor burgers en ondernemers. De PVV wil daarom, vooral voor jongeren, de werkgelegenheid in Limburg sterk bevorderen, zodat zij na de opleidingsperiode direct aan de slag kunnen in de eigen regio. Er is, zeker in economisch moeilijke tijden, een sterke werkgelegenheid nodig en wij willen dit in Limburg bevorderen.
Tot nu toe richt de Provincie zich vooral op prestigeprojecten. De PVV wil zich niet alleen inzetten voor de kenniswerkers en hoger opgeleiden. De focus moet vooral komen te liggen op de maakindustrie en werkgelegenheid voor de midden- en lager-opgeleiden.

Nog steeds lopen ondernemers tegen lange procedures aan bij de aanvraag van vergunningen of wijziging van een bestemmingsplan. Om de economie in Limburg een stevige impuls te geven en de concurrentiekracht van Limburg te verbeteren moeten ambtenaren ondernemers en bedrijven ondersteunen in plaats van tegen te werken. Dus minder regels, minder inmenging van de overheid.

- Verkorten vergunningsprocedures. Ook voor de start van nieuwe winkels in steden én dorpen.
- Lagere kosten (leges) bij het aanvragen van vergunningsprocedures.
- Schrappen van onnodige vergunningsprocedures.
- Streven naar lage gemeente en provinciale belastingen voor ondernemers, bedrijven en burgers
- Steun aan het MKB, de banenmotor van Limburg
- Zorgdragen voor goede bedrijfsterreinen, bereikbaarheid en het onderhoud daarvan
- Stimuleren van werkgelegenheid van jongeren en 45-plussers
- Beleid ontwikkelen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt

Onderwijs
Onderwijs en bedrijfsleven zullen beter op elkaar moeten worden afgestemd. Als het basisonderwijs in krimpgebieden door een te gering leerlingenaantal in zijn zelfstandig bestaan wordt bedreigd zullen alternatieven moeten worden gezocht in samenwerking c.q. fusie met een nabijgelegen school om in ieder geval onderwijs dicht bij huis te behouden. De PVV wil waar mogelijk in iedere kern een basisschool behouden.

- De provincie Limburg stimuleert jongeren en bindt hen aan de provincie Limburg.
- Studeren, werken of solliciteren. Meer smaken zijn er niet.
- Focus op zorgonderwijs op alle niveaus.
- Het aanbieden van sport- en zwemlessen op basisscholen en middelbare scholen wordt gestimuleerd
- Stimuleren van buurtaalonderwijs

8. Zorg, Gezondheid en Sport

Limburg, en vooral het zuiden van onze provincie, behoort tot de regio met de laagste levensverwachting. Dit leidt tot vele maatschappelijke problemen. Dit ligt niet alleen aan de verandering van de bevolkingssamenstelling (vergrijzing) maar ook de dalende deelname aan sport en ongezondere levensstijl is hier een oorzaak van.
De PVV realiseert zich dat niet alle zaken kunnen worden opgepakt. Echter willen we met enkele stimulerende maatregelen de volgende zaken inbrengen:

Gezondheid
- Voorlichting voor ouders op basisscholen over gezonde voeding
- 1x per week schoolfruit op basisscholen
- Voorlichting geven over de gevaren van alcohol en drugs op middelbare scholen
- Reanimatie- en EHBO cursussen op middelbare scholen

Sport
- Topsport is een taak van de sportbonden. De provincie dient zicht uitsluitend te richten op het ondersteunen van lokale sportverenigingen
- Schoolzwemmen voor alle basisschoolleerlingen
- Sportkaart voor gratis lidmaatschap van een sportvereniging voor basisschoolleerlingen

Ouderenzorg
In Nederland is het triest gesteld met de ouderenzorg:
600.000 ouderen en gehandicapten worden de AWBZ uit gewerkt. 120.000 hoogbejaarden die nergens meer naar toe kunnen, zodat ze noodgedwongen thuis moeten blijven.120.000 helden in de zorg zijn hun baan kwijt.
In één jaar tijd (2013) verdwenen er 52.000 verzorgingshuisplekken.

Daarbovenop wordt de thuiszorg gehalveerd, gekort op de begeleiding en dagbesteding. De afbraak van onze ouderenzorg is een feit.
In vele verzorgingstehuizen staan kamers leeg of moeten hun deuren sluiten ondanks dat er massa's ouderen op een wachtlijst staan.

De PVV wil dat elke oudere in Limburg de zorg krijgt waar ze recht op hebben!
Ook de Provincie kan hierin een leidende rol hebben!

- Iedere oudere in Limburg heeft recht op goede voorzieningen en zorg die ze nodig hebben
- Stimuleren van ouderensport

Jeugdzorg:
- Goede controle op de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten

9. Cultuur

De provincie dient zich te richten op een aantal kerntaken. De PVV wil absoluut geen onzinnige provinciale subsidies uitdelen aan kunst, elitaire festivals of 'multiculti' organisaties. Wel vinden we het behoud van ons eigen culturele erfgoed belangrijk en daaronder vallen zeker zaken als bibliotheken, provinciale (historische) musea, schutterijen, harmonieën, fanfares en muziekscholen. Betere controle is nodig op hoe daarmee in Limburg wordt omgesprongen. De PVV wil het Limburgse dialect koesteren en initiatieven stimuleren die het uitdragen van de Limburgse cultuur bevorderen.
De PVV wil geen geld spenderen aan imagoprojecten welke louter geld kosten en niets opleveren.

- Stop op provinciale ontwikkelingshulp en subsidies aan multiculturele instellingen en projecten alsmede andere subsidieslurpende projecten.
- Stop op onzinnige kunst en cultuursubsidies. Muziekscholen, bibliotheken en op Limburg betrekking hebbende musea blijven buiten schot.
- Stop op internationale culturele ´stedenbanden´